نابرابری در آموزش

نابرابری جنسیتی در کتاب فارسی بخوانیم اول دبستان

نابرابری در آموزش

در کتاب فارسی بخوانیم کلاس اول ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران برابری جنسیتی و قومی رعایت نشده است.

بحث نابرابری جنسیتی در آموزش و پرورش و کتب درسی بسیار جدی و گسترده است. به عنوان مثال در این مقاله بحث نابرابری جنسیتی در کلیه کتب درسی مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته شده است. به عنوان نمونه ای دیگر تحقیق زیر نشان می دهد که در کتاب فارسی بخوانیم کلاس اول ابتدایی برابری جنسیتی رعایت نشده است.

بر اساس نتایج این تحقیق  حدود 60 درصد تصاویر مربوط به جنس مذکر و حدود 40 درصد آنها مربوط به جنس مؤنث است. جنس مؤنث بیشتر در سنین کودکی به تصویر کشیده ­شده­است و در سنین بالاتر در نقش مادری، معلمی و پرستاری قرار گرفته­اند؛ ولی جنس مذکر بیشتر در سنین جوانی نمایش داده شده‌اند که عهده­ دار مشاغل تخصصی، سخت، حرفه­ ای، تولیدی و خدماتی هستند.

همچنین تنوع قومی و برابری اقوام ایرانی به طور کلی نادیده گرفته شده است

پیمایش به بالا